เป้าหมาย (Understanding Goal):เข้าใจความหมายความสำศัญของเวลา รวมทั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมองเห็นความสัมพันธ์ในด้านต่างๆของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเคารพวิถีและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างศานติ


week9


เป้าหมายรายสัปดาห์:เข้าใจและสามารถนำเสนอวิถีประเพณี วัฒนธรรม ในรูปแบบการแสดงต่างๆให้น่าสนใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
9
7-11
มี..
2559
โจทย์ : นักเรียนจะนำเสนอวิถีประเพณี วัฒนธรรม ในรูปแบบการแสดงต่างๆให้น่าสนใจได้อย่างไร
Key  Question
นักเรียนคิดว่าวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยในอดีตและปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไร?(การดำเนินชีวิต การกิน การศึกษา การคมนาคม การสื่อสาร)
เครื่องมือคิด
Round Robin แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน-อดีต
Brainstorms ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับความเชื่อของคนโบราณเกี่ยวข้องกับวิถีการใช้ชีวิต

Show and Share นำเสนอละครจากบทความความเชื่อของคนโบราณเกี่ยวข้องกับวิถีการใช้ชีวิต
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อินเตอร์เน็ต
- ครูเปิดคลิปวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน-อดีต
-บทความความเชื่อของไทย  เรื่องต้องห้ามที่คนโบราณเชื่อถือ
จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยในอดีตและปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไร (การดำเนินชีวิต การกิน การศึกษา การคมนาคม การสื่อสาร)
เชื่อม
ครูและนักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนไทยในอดีตและปัจจุบัน
ใช้
นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอในรูปแบบบรรยาย
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ชง
- ครูเปิดคลิปโฆษณาในอดีตและปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไร
- ครูเปิดคลิปวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน-อดีต
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์พูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยใน อดีต-ปัจจุบัน

วันพุธ 1 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่าความเชื่อของคนโบราณเกี่ยวข้องกับวิถีการใช้ชีวิตอย่างไร
เชื่อม
นักเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนวิเคราะห์บทความความเชื่อของไทย  เรื่องต้องห้ามที่คนโบราณเชื่อถือ
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอวิเคราะห์บทความความเชื่อของไทย  เรื่องต้องห้ามที่คนโบราณเชื่อถือในรูปแบบละคร

วันศุกร์ 3 ชั่วโมง
ใช้(ต่อ)
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอวิเคราะห์บทความความเชื่อของไทย  เรื่องต้องห้ามที่คนโบราณเชื่อถือในรูปแบบละคร
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
ใช้
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ      ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
ภาระงาน
- ครูและนักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนไทยในอดีตและปัจจุบัน
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์พูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยใน อดีต-ปัจจุบัน

ชิ้นงาน
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ละครจากบทความความเชื่อของคนโบราณเกี่ยวข้องกับวิถีการใช้ชีวิต
- สมุดบันทึกความรู้สึก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9
ความรู้ :เข้าใจและสามารถนำเสนอวิถีประเพณี วัฒนธรรม ในรูปแบบการแสดงต่างๆให้น่าสนใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนการแสดงละครจากบทความความเชื่อของคนโบราณเกี่ยวข้องกับวิถีการใช้ชีวิตได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์
    
ภาพชิ้นงาน       


      ภาพกิจกรรม           
    

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป.4 ได้เรียนรู้วิถีประเพณี วัฒนธรรมรวมทั้งความเชื่อของคนสมัยโบราณ ครูปิดคลิปวีดีโอเกี่ยวกับวิถีชีวิตขอนคนในสมัยอดีตและโฆษณาสมัยอดีต สมัยปัจจุบันให้นักเรียนดูหลังจากดูจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้รีเยนรู้อะไร เห็นอะไร และจำนำไปปรับใช้กับตัวเองอย่างไร? นักเรียนคิดว่าวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยในอดีตและปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไร?(การดำเนินชีวิต การกิน การศึกษา การคมนาคม การสื่อสาร) พี่น้ำอ้อย:ในสมัยก่อนการใช้ชีวิตต้องลำบากค่ะครูเพราะดูจากรถก็ไม่มีขี่เหมือนคนสมัยนี้แถมไม่มีไฟฟ้าด้วยค่ะ พี่แป้ง:คนในสัมยก่อนอยู่กับแบบสงบไม่วุ่นวายเหมือนคนในสมัยนี้ค่ะ หลังจากพูดคุยสนทนาเสร็จนักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุด ในชั่วโมงต่อมาครูแบ่งกลุ่มนักเรียนวิเคราะห์บทความความเชื่อของไทย เรื่องต้องห้ามที่คนโบราณเชื่อถือนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอวิเคราะห์บทความความเชื่อของไทย เรื่องต้องห้ามที่คนโบราณเชื่อถือในรูป Place Mat ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดความทำไมถึงเกิดความเชื่อ ความเชื่อเกิดจากอะไร ความเชื่อต่างๆเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร? พี่บาส:ผมคิดว่าความเชื่อนั้นๆอาจจะมีคนลองทำมาแล้วเลยเกิดเป็นความเชื่อครับ พี่น้ำอ้อย พี่อั้ม พี่แป้ง พี่มิกซ์: หนูคิดว่าความเชื่อเกิดจากคนสมัยก่อนซึ่งเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจเราไม่ให้เราทำผิดเพราะถ้าไม่มีความเชื่อคนก็ไม่ระวังและจะทำผิดซ้ำๆค่ะ หลังจากจบการสนทนาครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ในวันต่อมาครูเปิดคลิปวีดีโอเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นให้นักเรียนดูหลังจากดูจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร ได้เรียนรู้อะไรและจะนำไปปรับใช้กับตัวเองอย่างไร? จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองและโลก ถ้าโลกนี้มีประชากรถึง 9,000 ล้านคน ? พี่เฟรม:ผมคิดว่าเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลต่อเศรษฐกิจครับเพราะจะมาคนแย่งงานกันและค่าแรงก็จะถูก พี่น้ำฝน:หนูคิดว่าประชากรเพิ่มมากขึ้นจะทำให้คนไม่มีอาหารกินและเกิดการแย่งอาหารกัน พี่บาส พี่สุเอก:พื้นที่คับแคบลงครับเพราะประชาการเพิ่มมากขึ้น หลังจากพูดคุยสนทนาเสร็จครูให้นักเรียนเขียนบทความประเทศไทยในอนาคตเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นและนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง หลังจากนำเสนอเสร็จครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ