เป้าหมาย (Understanding Goal):เข้าใจความหมายความสำศัญของเวลา รวมทั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมองเห็นความสัมพันธ์ในด้านต่างๆของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเคารพวิถีและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างศานติ


วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Mind mapping
หน่วย: เราคือใคร ?


เป้าหมาย(Understanding Goal) :
เข้าใจความหมายความสำศัญของเวลา  รวมทั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมองเห็นความสัมพันธ์ในด้านต่างๆของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อปัจจุบันและอนาคต  รวมทั้งเคารพวิถีและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างศานติ

คำถามหลัก (Big Question) :  
- เราคือใคร ?
- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตส่งผลต่อปัจจุบันอย่างไร?

ภูมิหลังของปัญหา:
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีมายาวนาน เชื่อกันว่าบรรพบุรุษพยายามที่จะต่อสู้และพัฒนามาตั้งแต่อาณาจักรฟูนัน ทวารวดี  ละโว้ ฯลฯซึ่งนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆเช่น ภูมิศาสตร์  ภาษา เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา การเมือง การปกครอง แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ๆต่อวิถีชีวิตทั้งการกิน การแต่งกาย ภาษา จนเสมือนว่าเราถูกครอบงำและตกเป็นเมืองขึ้นทางวัฒนธรรมของต่างชาติ นอกจากนั้นยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างเช่น ปัญหาความยากจน การคอรัปชั่น ความแตกแยกของคนในชาติ  ดังนั้นจึงจำเป็นที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจความสำศัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เพื่อดำรงวิถีชีวิตของตนเองในปัจจุบันและอนาคตได้
ปฏิทินการเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  Problem Based Learning (PBL)
หน่วย :  เราคือใคร ?
ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4  Quarter 4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558week
lnput
process
Output
Outcome
1
โจทย์ :เรื่องที่อยากเรียนรู้
เครื่องมือคิด
Round Robin
Card and Chart
Think pair share
Brainstorms
Mind Mapping
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ ประเทศไทยในอดีต
- แผนที่ประเทศไทยในอดีตและในปัจจุบัน
- เอกสารวิเคราะห์เชื้อชาติ

- ครูเปิดคลิปวีดีโอเรื่อง ประเทศไทยในอดีต
-  แสดงความคิดเห็นจากการดูวีดีโอ
- ครูนำแผนที่ประเทศไทยในอดีตและในปัจจุบัน
- พูดคุยแลกเปลี่ยนวิเคราะห์เกี่ยวกับแผนที่ประเทศไทยในอดีตและในปัจจุบัน
- ครูให้นักเรียนวิเคราะห์เชื้อชาติของตนเองผ่านหลักเกณฑ์ที่ครูแจกให้ดังนี้
1. หลักเกณฑ์ทางชีววิทยา
2. จากลักษณะทางกาย  ลักษณะทางร่างกาย 
โครงสร้าง  สีผิว  สีผม นัยน์ตา
ผิวกายดำเรียกว่านิกรอยด์
ผิวขาวเรียกว่าคอเคซอยด์
ผิวเหลืองมองโกลอยด์
ผิวคลำเรียกว่าออสตราลอยด์
3.หลักเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์
4. หลักเกณฑ์ทางศิลปะทางวัฒนธรรม
- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับลักษณะเชื้อชาติ
- นักเรียนเลือกหัวข้อหน่วยและตั้งชื่อหน่วย
- วาดภาพตกแต่งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1
ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นจากการดูวีดีโอ
- พูดคุยแลกเปลี่ยนวิเคราะห์เกี่ยวกับแผนที่ประเทศไทยในอดีตและในปัจจุบัน
- ค้นหาข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้
พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
ชิ้นงาน
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
ชื่อหน่วยที่อยากเรียน
- สมุดบันทึกความรู้สึก
- Mind Mapping ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 1

ความรู้:
เข้าใจและสามารถอธิบายให้ตุผลที่ตรงกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- ส่งงานตรงเวลา
- ทำงานจนสำเร็จด้วยความตั้งใจ
2

โจทย์ :กระบวนการวางแผนการเรียนรู้
เครื่องมือคิด
Round Robin
Brainstorms
Show and Share
Think pair share
Black Board Share
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนแบ่งกลุ่มคิดวางแผนสร้างปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอปฏิทินของกลุ่ม
ทำ Mind Mapping ก่อนเรียนรู้
- นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- สมุดบันทึกความรู้สึก
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนปฏิทินการเรียนรู้ สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
ชิ้นงาน
- สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- สมุดบันทึกความรู้สึก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 2

ความรู้ :
สามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้และเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- ส่งงานตรงเวลา
- ทำงานจนสำเร็จด้วยความตั้งใจ
3

โจทย์ : คนไทยมาจากไหน
เครื่องมือคิด
Round Robin
Brainstorms
Show and Share
Black Board Share
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อินเตอร์เน็ต
- ครูเล่าเรื่องอาณาจักโบราณให้นักเรียนฟัง
- ครูแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่มให้นักเรียนจับฉลากเพื่อสืบค้นข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ดังนี้
1. หลักฐานที่เป็นลายลักอักษร แผ่นหิน ใบลาน  ศิลาจารึก
2. หลักฐานทางพงศาวดาร โบสถ์  วิหาร  ห้องจดหมายเหตุ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอในรูปแบบ  Time Line 
- ครูและนักเรียนวิเคราะห์พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์
- สมุดบันทึกความรู้สึก
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3

ภาระงาน
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์พูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกความรู้สึก
-  Time Line  สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับคนไทยมาจากไหน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเรื่องราวจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้ผู้อื่นรับทราบได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- ส่งงานตรงเวลา
- ทำงานจนสำเร็จด้วยความตั้งใจ
4

โจทย์ : การเมืองปกครอง(อดีต)
เครื่องมือคิด
Round Robin
Brainstorms
Show and Share
Black Board Share
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อินเตอร์เน็ต
- คลิปเรื่องของกฎหมาย การลงโทษของประเทศไทยในอดีต
- เรื่องเล่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเช่น  6 ตุลาและ 14 ตุลา ให้นักเรียนฟัง
- ครูเล่าเรื่องระบบการเมืองการปกครองผ่านการดูคลิปเรื่องของกฎหมาย การลงโทษของประเทศไทยในอดีต ปัจจุบันและในต่างประเทศให้นักเรียนดู
- ครูเล่าเรื่องเรื่องเล่าจากลานประหารให้นักเรียนฟัง
- ครูนำภาพและเล่าเรื่องเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเช่น  6 ตุลาและ 14 ตุลา ให้นักเรียนฟัง
- นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองในรูปแบบการ์ตูนช่อง
- ครูและนักเรียนวิเคราะห์และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน
- นักเรียนเขียนสมุดบันทึกความรู้สึก
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4

ภาระงาน
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกฎหมาย และการเมืองการปกครองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกความรู้สึก
- การ์ตูนช่องระบบการเมืองการปกครอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 4
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายระบบการเมืองการปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- ส่งงานตรงเวลา
- ทำงานจนสำเร็จด้วยความตั้งใจ
5

โจทย์ : การเมืองปกครอง(ปัจจุบัน)
เครื่องมือคิด
Round Robin
Brainstorms
Show and Share
Black Board Share
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อินเตอร์เน็ต
- คลิปเรื่องของกฎหมาย ต่างประเทศ

- ครูเล่าเรื่องระบบการเมืองการปกครองผ่านการดูคลิปเรื่องของกฎหมาย ต่างประเทศให้นักเรียนดู
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อแตกต่างของระบบการปกครองไทยกับต่างประเทศ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ทำอย่างไรเราถึงจะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ
- นักเรียนแต่ละคนเขียนบทความสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับทำอย่างไรเราถึงจะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ
- ครูและนักเรียนวิเคราะห์และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน
- นักเรียนเขียนสมุดบันทึกความรู้สึก
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5

ภาระงาน
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกฎหมาย และการเมืองการปกครองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกความรู้สึก
- บทความสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับทำอย่างไรเราถึงจะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายระบบการเมืองการปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- ส่งงานตรงเวลา
- ทำงานจนสำเร็จด้วยความตั้งใจ
6

โจทย์ : เศรษฐกิจ
เครื่องมือคิด
Round Robin
Brainstorms
Show and Share
Black Board Share
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อินเตอร์เน็ต
- เหรียญ  ธนบัตรต่างประเทศ
- ข่าว
- บทความ
- ครูเล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับค่าเงินในประเทศลาวให้นักเรียนฟัง
- ครูนำเหรียญ  ธนบัตรต่างประเทศมาให้นักเรียนดู
- ครูและนักเรียนวิเคราะห์และพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเหรียญ  ธนบัตรต่างประเทศที่ครูนำมาให้ดู
- ครูเล่าเรื่องข่าวเงินปลอมมาเล่าให้นักเรียนฟัง
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และพูดคุยแลกเปลี่ยน(ผลกระทบ  สาเหตุ  วิธีการแก้ไขปัญหา)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ทำไมต้องมีการค้าขาย
- นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจไทยในอดีต- ปัจจุบันในรูปแบบ  Time Line
- นักเรียนเขียนสมุดบันทึกความรู้สึก
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6

ภาระงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์พูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหรียญ  ธนบัตรต่างประเทศ
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์พูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในอดีต- ปัจจุบัน
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกความรู้สึก
- Time Line  วิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจไทยในอดีต- ปัจจุบัน
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในอดีต- ปัจจุบันและนำเสนอในรูปแบบ  Time Line ให้ผู้อื่นรับทราบได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- ส่งงานตรงเวลา
- ทำงานจนสำเร็จด้วยความตั้งใจ
7

โจทย์ :  การศึกษา  ภาษา
เครื่องมือคิด
Round Robin
Brainstorms
Show and Share
Black Board Share
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อินเตอร์เน็ต
- ดูคลิปการศึกษาไทยในอดีต
- ครูเปิดคลิปวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน-อดีต
- บทความ
- คลิปการศึกษาต่างประเทศ โลก 360 องศาของฟินแลนและเกาหลีใต้

- ครุใช้คำถามกระตุ้นการคิดทำไมสมัยก่อนผู้หญิงไม่มีสิทธิเรียนหนังสือ
- ดูคลิปการศึกษาไทยในอดีต
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุด
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากข้อความดังต่อไปนี้
1. Malala Yousafzai “เด็ก 1 คน ครู 1 คน หนังสือ 1 เล่ม และปากกาเพียง 1 ด้าม ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้
2. Nelson  Mandenla “คิดอย่างไรกับคำพูดที่ว่าการศึกษาคืออาวุธที่สำศัญที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ “
3. Albert Einstein “ การศึกษาไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่หมายถึงการฝึกฝนหัวสมองเพื่อที่จะคิดให้เป็น”
- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันอีกครั้ง
- ดูข่าวที่นี้ Thai PBs “รายการกระเทาะเปลือกการศึกษาไทย
- นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป เห็นอะไร  รู้สึกอย่างไร และเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร
- ดูคลิปการศึกษาต่างประเทศ โลก 360 องศาของฟินแลนและเกาหลีใต้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไร การศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
- นักเรียนออกแบบและวางแผนพัฒนาการศึกษาของตนเองในรูปแบบการ์ตูนช่อง
- นักเรียนเขียนสมุดบันทึกความรู้สึก
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 7
ภาระงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์พูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาไทยในอดีตและในปัจจุบัน
ชิ้นงาน
- ออกแบบและวางแผนพัฒนาการศึกษาของตนเองในรูปแบบการ์ตูนช่อง
- สมุดบันทึกความรู้สึก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 7
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายการศึกษา  ภาษาไทยในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งสามารถออกแบบและวางแผนพัฒนาการศึกษาของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- ส่งงานตรงเวลา
- ทำงานจนสำเร็จด้วยความตั้งใจ
8

โจทย์ :  นักเรียนจะนำเสนอวิถีประเพณี วัฒนธรรม ในรูปแบบการแสดงต่างๆให้น่าสนใจได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Round Robin
Brainstorms
Show and Share
Black Board Share
Round  Table
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อินเตอร์เน็ต
- ครูเปิดคลิปวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน-อดีต


- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยในอดีตและปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไร (การดำเนินชีวิต การกิน การศึกษา การคมนาคม การสื่อสาร)
- ครูและนักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนผ่านเครื่องมือ Round  Table
- ครูเปิดคลิปโฆษณาในอดีตและปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไร
- ครูเปิดคลิปวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน-อดีต
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์พูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยใน อดีต-ปัจจุบัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่าความเชื่อของคนโบราณเกี่ยวข้องกับวิถีการใช้ชีวิตอย่างไร
- แบ่งกลุ่มนักเรียนวิเคราะห์บทความความเชื่อของไทย  เรื่องต้องห้ามที่คนโบราณเชื่อถือ
- นักเรียนเขียนสมุดบันทึกความรู้สึก
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8


ภาระงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์พูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ

ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกความรู้สึก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 6
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถนำเสนอวิถีประเพณี วัฒนธรรม ในรูปแบบการแสดงต่างๆให้น่าสนใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- ส่งงานตรงเวลา
- ทำงานจนสำเร็จด้วยความตั้งใจ
9

โจทย์ : มองอนาคต
เครื่องมือคิด
Round Robin
Brainstorms
Show and Share
Black Board Share
Place Mat
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อินเตอร์เน็ต
- เรื่องเล่ากี่ยวกับเรื่องในปี ค.. 2040 โลกจะมีประชาการถึง 9,000 ล้านคน
- บทความวิเคราะห์คำทำนายหมอดูตาบอดชาวบันแกเรีย  ฉายานอสตรามุสแห่งบอลขาน

- ครูเล่าเรื่องในปี ค.. 2040 โลกจะมีประชาการถึง 9,000 ล้านคน
- นักเรียนวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองและโลก ถ้าโลกนี้มีประชากรถึง 9,000 ล้านคน?
- เขียนสรุปความคิดเห็นของตนเองในรูปแบบ บทความ
- ครูให้นักเรียนวิเคราะห์คำทำนายหมอดูตาบอดชาวบันแกเรีย  ฉายานอสตรามุสแห่งบอลขาน
- นักเรียนวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นความเป็นไปได้และพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เรามีอิสระที่จะเลือกวิถีชีวิตของตนหรือไม่อย่างไร?
- นักเรียนออกแบบวิถีชีวิตของตนเองในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก
- นักเรียนเขียนสมุดบันทึกความรู้สึก


ภาระงาน
- นักเรียนวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นความเป็นไปได้และพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกความรู้สึก
- นักเรียนออกแบบวิถีชีวิตของตนเองในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะของภูมิศาสตร์และประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน เห็นความสัมพันธ์ของเวลา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเข้าถึงความเปลี่ยนแปลง
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- ส่งงานตรงเวลา
- ทำงานจนสำเร็จด้วยความตั้งใจ
10

โจทย์ :  นำเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้
เครื่องมือคิด
Round Robin
Blackboard Share
Brainstorms
Show and Share
Mind Mapping
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- สถานที่ในโรงเรียน

- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
-ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน หน่วยการเรียนรู้ใน Quarter นี้
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
-  นักเรียนร่วมวางแผนการแสดงละคร/ร้องเพลง
- นักเรียนเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนา
- นักเรียนเขียนสมุดบันทึกความรู้สึก
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 10


ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter นี้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
- การวางแผนการแสดงละคร/ร้องเพลง
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกความรู้สึก
- แสดงละคร/ร้องเพลง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 10
ความรู้ :
สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- ส่งงานตรงเวลา
- ทำงานจนสำเร็จด้วยความตั้งใจ
Web เชื่อมโยงแต่ละกลุ่มสาระ หน่วย : Who am I ? เราคือใคร คระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ 2/2558 Quarter 4


ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ

หน่วย : Who am I ? เราคือใคร คระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2558 Quarter 4
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
กระบวนการได้มาซึ่งหัวข้อหน่วย
- เลือกหัวข้อ
- ตั้งชื่อหน่วย
- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
มาตรฐาน 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นของเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษา รวมทั้งปัญหาสิ่งที่อยากแก้ไขตามความสนใจ (ว 8.1 .4/1)
- วางแผนการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าเสนอวิธีสำรวจตรวจสอบสิ่งที่อยากเรียนรู้
(ว
8.1 .4/2)
- สร้างคำถามใหม่จากสิ่งที่อยากเรียนรู้และประเด็นปัญหาที่อยากแก้ไข

(ว 8.1 .4/5)
- นำเสนอผลงานการเขียนสรุปปัญหา สิ่งที่อยากเรียนรู้ ปฏิทินให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปแบบของชาร์ตความรู้

(ว 8.1 .4/8)
มาตรฐาน 5.2
อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้นได้
(ส 5.2 .4/2)
มาตรฐาน 2.1
- เข้าใจ สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีระหว่างการร่วมกิจกรรมตั้งชื่อหน่วย และสร้างปฏิทินการเรียนรู้ได้ (ส 2.1 .4/2)
- เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างการเรียนรู้ร่วมกันได้ (ส
2.1 .4/5)
มาตรฐาน ส 4.2
 อธิบายพัฒนาการและที่มาของประเทศไทยสมัยอดีตและปัจจุบัน พอสังเขป(ส 4.2 .4/1)

มาตรฐาน 2.1
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพื่อนทั้งชายและหญิงขณะทำกิจกรรมและเรียนรู้อย่างเหมาะสม (พ 2.1 .4/2)
มาตรฐาน
4.1
เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพได้
(พ
4.1 .4/1)

มาตรฐาน 1.1
- สร้างสรรค์ชิ้นงานและสามารถอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและเย็นที่มีผลต่ออารมณ์ ผ่านการวาดภาพตกแต่งผลงาน ทำป้ายตกแต่งห้อง และปฏิทิน (ศ 1.1 .4/2/3)
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุและอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี
                   (ศ 1.1 .4/5)


มาตรฐาน 1.1
- มีทักษะในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนและอธิบายเหตุผลในการทำงานได้ (ง 1.1 .4/1/2)
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
(ง
1.1 .4/3)
- ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด (ง
1.1 .4/4)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
- แยกแยะและจัดหมวดหมู่หลักฐานทางประวัติศาสตร์
- สรุปข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์
- นำเสนอข้อมูล
มาตรฐาน 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นของเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษา รวมทั้งปัญหาแหล่งศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามความสนใจได้ (ว 8.1 .4/1)
- วางแผนการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าเสนอวิธีสำรวจตรวจสอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (ว
8.1 .4/2)
- สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการสำรวจได้ (ว 8.1 .4/3)
- บันทึกข้อมูลจากการสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แล้วนำมาสรุปผลร่วมกันได้
(ว 8.1 .4/4)
- สามารถสร้างคำถามใหม่จากสิ่งที่สำรวจมาได้

(ว 8.1 .4/5)
- สามารถแสดงความ คิดเห็นและการสรุปสิ่งที่ ได้เรียนรู้ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น(ว 8.1 .4/6)
- สามารถเขียนสรุปผลและอธิบายการสำรวจได้ได้อย่างมีวิจารณญาณ
(ว 8.1 .4/7)
- สามารถอภิปรายข้อมูลจากการสำรวจร่วมกับผู้อื่นได้ (ว 8.1 .4/8)


มาตรฐาน 5.2
- อธิบายการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสมัยอดีต-ปัจจุบัน (ส 5.2 .4/1)
- อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ต่อชุมชนและสิ่งมีชีวิตอื่นได้ (ส 5.2 .4/2)
- มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ส 5.2 .4/3)

มาตรฐาน 2.1
- เข้าใจ สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีระหว่างการร่วมกิจกรรมเดินทางสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (ส 2.1 .4/2)
- เสนอวิธีการเดินทางร่วมกันภายในกลุ่ม เพื่อเดินทางสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อย่างสันติสุขระหว่างการเรียนรู้ร่วมกันได้ (ส
2.1 .4/5)มาตรฐาน ส 4.1
แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น                       (ส 4.1 .4/3)
มาตรฐาน ส 4.2
สามารถยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนแถบนี้
(ส 4.2 .4/2)

มาตรฐาน 2.1
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพื่อนทั้งชายและหญิงขณะทำกิจกรรมและเรียนรู้อย่างเหมาะสม (พ 2.1 .4/2)
มาตรฐาน
4.1
เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพได้
(พ
4.1 .4/1)

มาตรฐาน 1.1
- สร้างสรรค์ชิ้นงานและสามารถอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและเย็นที่มีผลต่ออารมณ์ ผ่านการวาดภาพตกแต่งผลงาน ทำชาร์ตสรุปหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำรวจพบ (ศ 1.1 .4/2)
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุและอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี
                   (ศ 1.1 .4/5)


มาตรฐาน 1.1
- มีทักษะในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนและอธิบายเหตุผลในการทำงานได้ (ง 1.1 .4/2)
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
(ง
1.1 .4/3)
- ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด (ง
1.1 .4/4)
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
สมัยสุโขทัย
(เศรษฐกิจ ภาษา
การเมืองการปกครอง
ศาสนา เชื้อชาติ  การศึกษา  วัฒนธรรมประเพณี)

มาตรฐาน 6.1
สำรวจและอธิบายการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของดินบริเวณสำรวจหลักฐานทางประวัติ ศาสตร์ (ว 6.1 .4/1)
มาตรฐาน 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นของเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษา รวมทั้งปัญหาของการเปลี่ยนแปลงทางยุคสมัยประวัติสาสตร์ ตามความสนใจได้
(ว 8.1 .4/1)
- วางแผนการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบข้อมูลทางประวัติศาสตร์             (ว
8.1 .4/2)
- บันทึกข้อมูลในการค้นคว้า นำเสนอผล สรุปผล
(ว 8.1 .4/4)
- สามารถสร้างคำถามใหม่เพื่อสำรวจ ตรวจสอบต่อไป
(ว 8.1 .4/5)
- สามารถแสดงความคิดเห็นและการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย                          (ว
8.1 .4/6)

มาตรฐาน 5.1
ระบุแหล่งทรัพยากรและพื้นที่ต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ทางยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ด้วยแผนที่                             (ส 5.1 .4/2)
มาตรฐาน 5.2
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น
(ส 5.2 .4/2)

มาตรฐาน 2.1
- เข้าใจ สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีระหว่างการร่วมกิจกรรมกลุ่ม  (ส 2.1 .4/2)
- เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวัน จากการเรียนรู้ความขัดแย้งในอดีต                            
(ส 2.1 .4/5)
มาตรฐาน ส 4.1
- นับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษ และสหัสวรรษ และการเปรียบเทียบศักราช
(ส 4.1 .4/1)
- แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น
 (ส 4.1 .4/3)
มาตรฐาน ส 4.2
สามารถยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนแถบนี้
(ส 4.2 .4/2)
มาตรฐาน ส 4.3
- บอกประวัติผลงานของบุคคลสำศัญสมัสุโขทัย
(ส 4.3 .4/2)
- อภิบายภูมิปัญญาที่
สำศัญสมัยสุโขทัยที่น่าภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์
(ส 4.3 .4/3)
- อธิบายความสำศัญของวิธีทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ(ส 4.3 .6/1)
- นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำศัญในอดีต(ส 4.3 .6/2)


มาตรฐาน 2.1
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพื่อนทั้งชายและหญิงขณะทำกิจกรรมและเรียนรู้อย่างเหมาะสม (พ 2.1 .4/2)
มาตรฐาน
4.1
เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพได้
(พ
4.1 .4/1)

มาตรฐาน 1.1
- สร้างสรรค์ชิ้นงานและสามารถอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและเย็นที่มีผลต่ออารมณ์ ผ่านการวาดภาพตกแต่งผลงาน (ศ 1.1 .4/2)
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุและอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี
                   (ศ 1.1 .4/5)
มาตรฐาน 1.1
- มีทักษะในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนและอธิบายเหตุผลในการทำงานได้ (ง 1.1 .4/2)
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
(ง
1.1 .4/3)
- ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด (ง
1.1 .4/4)สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
สมัยอยุธยา
สมัยธนบุรี
 (เศรษฐกิจ ภาษา
การเมืองการปกครอง
ศาสนา เชื้อชาติ  การศึกษา  วัฒนธรรมประเพณี)

มาตรฐาน 6.1
สำรวจและอธิบายการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของดินบริเวณสำรวจหลักฐานทางประวัติ ศาสตร์ (ว 6.1 .4/1)
มาตรฐาน 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นของเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษา รวมทั้งปัญหาของการเปลี่ยนแปลงทางยุคสมัยประวัติสาสตร์ ตามความสนใจได้
(ว 8.1 .4/1)
- วางแผนการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบข้อมูลทางประวัติศาสตร์             (ว
8.1 .4/2)
- บันทึกข้อมูลในการค้นคว้า นำเสนอผล สรุปผล
(ว 8.1 .4/4)
- สามารถสร้างคำถามใหม่เพื่อสำรวจ ตรวจสอบต่อไป
(ว 8.1 .4/5)
- สามารถแสดงความคิดเห็นและการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย                          (ว
8.1 .4/6)

มาตรฐาน 5.1
ระบุแหล่งทรัพยากรและพื้นที่ต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ทางยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ด้วยแผนที่                             (ส 5.1 .4/2)
มาตรฐาน 5.2
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น
(ส 5.2 .4/2)

มาตรฐาน 2.1
- เข้าใจ สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีระหว่างการร่วมกิจกรรมกลุ่ม  (ส 2.1 .4/2)
- เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวัน จากการเรียนรู้ความขัดแย้งในอดีต                            
(ส 2.1 .4/5)
มาตรฐาน ส 4.1
- นับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษ และสหัสวรรษ และการเปรียบเทียบศักราช
(ส 4.1 .4/1)
-แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น(ส
4.1 .4/3)
มาตรฐาน ส 4.2
สามารถยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนแถบนี้(ส 4.2 .4/2)
มาตรฐาน ส 4.3
- อภิบายพัฒนาการของ อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรธนบุรีโดยสังเขป
(ส 4.3 .5/1)
- อภิบายภูมิปัญญาที่สำศัญอาณาจักรอยุธยา อาณาจักรธนบุรีที่น่าภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์(ส 4.3 .5/3)
- อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรธนบุรี
(ส 4.3 .5/2)
- อธิบายความสำศัญของวิธีทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ(ส 4.3 .6/1)
- นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องราวสำศัญในอดีต
(ส 4.3 .6/2)

มาตรฐาน 2.1
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพื่อนทั้งชายและหญิงขณะทำกิจกรรมและเรียนรู้อย่างเหมาะสม (พ 2.1 .4/2)
มาตรฐาน
4.1
เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพได้
(พ
4.1 .4/1)
มาตรฐาน 1.1
- สร้างสรรค์ชิ้นงานและสามารถอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและเย็นที่มีผลต่ออารมณ์ ผ่านการวาดภาพตกแต่งผลงาน (ศ 1.1 .4/2)
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุและอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี
                   (ศ 1.1 .4/5)
มาตรฐาน 1.1
- มีทักษะในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนและอธิบายเหตุผลในการทำงานได้ (ง 1.1 .4/2)
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
(ง
1.1 .4/3)
- ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด (ง
1.1 .4/4)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
สมัยรัตนโกสินทร์
 (เศรษฐกิจ ภาษา
การเมืองการปกครอง
ศาสนา เชื้อชาติ  การศึกษา  วัฒนธรรมประเพณี)

มาตรฐาน 6.1
สำรวจและอธิบายการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของดินบริเวณสำรวจหลักฐานทางประวัติ ศาสตร์ (ว 6.1 .4/1)
มาตรฐาน 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นของเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษา รวมทั้งปัญหาของการเปลี่ยนแปลงทางยุคสมัยประวัติสาสตร์ ตามความสนใจได้
(ว 8.1 .4/1)
- วางแผนการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบข้อมูลทางประวัติศาสตร์             (ว
8.1 .4/2)
- บันทึกข้อมูลในการค้นคว้า นำเสนอผล สรุปผล
(ว 8.1 .4/4)
- สามารถสร้างคำถามใหม่เพื่อสำรวจ ตรวจสอบต่อไป
(ว 8.1 .4/5)
- สามารถแสดงความคิดเห็นและการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย                          (ว
8.1 .4/6)

มาตรฐาน 5.1
ระบุแหล่งทรัพยากรและพื้นที่ต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ทางยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ด้วยแผนที่                             (ส 5.1 .4/2)
มาตรฐาน 5.2
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น
(ส 5.2 .4/2)

มาตรฐาน 2.1
- เข้าใจ สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีระหว่างการร่วมกิจกรรมกลุ่ม  (ส 2.1 .4/2)
- เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวัน จากการเรียนรู้ความขัดแย้งในอดีต                            
(ส 2.1 .4/5)
มาตรฐาน ส 4.1
- นับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษ และสหัสวรรษ และการเปรียบเทียบศักราช
(ส 4.1 .4/1)
- แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น
 (ส 4.1 .4/3)
มาตรฐาน ส 4.2
สามารถยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในบุหีบ ที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนแถบนี้
(ส 4.2 .4/2)
มาตรฐาน ส 4.3
- บอกประวัติผลงานของบุคคลสำศัญสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
(ส 4.3 .6/1)
- อภิบายภูมิปัญญาที่สำศัญสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่น่าภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์
(ส 4.3 .6/2)
อภิบายพัฒนาการของอาณาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โดยสังเขป
(ส 4.3 .5/1)
-


มาตรฐาน 2.1
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพื่อนทั้งชายและหญิงขณะทำกิจกรรมและเรียนรู้อย่างเหมาะสม (พ 2.1 .4/2)
มาตรฐาน
4.1
เข้าใจและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพได้
(พ
4.1 .4/1)

มาตรฐาน 1.1
- สร้างสรรค์ชิ้นงานและสามารถอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและเย็นที่มีผลต่ออารมณ์ ผ่านการวาดภาพตกแต่งผลงาน (ศ 1.1 .4/2)
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุและอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี
                   (ศ 1.1 .4/5)
มาตรฐาน 1.1
- มีทักษะในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนและอธิบายเหตุผลในการทำงานได้ (ง 1.1 .4/2)
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
(ง
1.1 .4/3)
- ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด (ง
1.1 .4/4)
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
สรุปองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- สิ่งที่ดีแล้ว สิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
มาตรฐาน 8.1
- สามารถสร้างคำถามใหม่จากการค้นคว้า            ลงมือปฏิบัติ  เพื่อตรวจ สอบต่อไป (ว 8.1 .4/5)
- สามารถแสดงความคิดเห็นและการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ว 8.1 .4/6)
- สามารถบันทึก สรุปผลและอธิบายผลการศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีวิจารณญาณ
(ว 8.1 .4/7)
- สามารถนำเสนอ อภิปรายผลงาน ด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการ หรืออธิบายด้วยสื่อที่หลากหลายให้ผู้อื่นเข้าใจ (ว 8.1 .4/8)

มาตรฐาน 1.1
ชื่นชมการทำความดี/การแสดงออกในเชิงบวก ของตนเอง ผู้อื่น บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน (ส 1.1.4/5)
มาตรฐาน ส 3.1
อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ในการวางแผนนำเสนอสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้
(ส 3.1 .4/3)

มาตรฐาน 2.1
- ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน/โรงเรียม (ส 2.1 .4/1)
- เข้าใจ สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีระหว่างการร่วมกิจกรรมกลุ่ม (ส
2.1 .4/2)
- เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทำกิจกรรมกลุ่มและ ทัศน-ศึกษา (ส 2.1 .4/5)
มาตรฐาน ส 4.1
- อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์การสร้างทางรถไฟสายมรณะ โดยสังเขป
(ส 4.1 .4/2)
- แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาและลำดับเหตุการณ์ของการประวัติศาสตร์ได้ (ส 4.1 .4/3)
มาตรฐาน ส 4.2
สามารถยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ ที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนแถบนี้
(ส 4.2 .4/2)

มาตรฐาน 2.1
- แสดงและอธิบายคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว
(พ 2.1 .4/1)
- แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพื่อนทั้งชาย และหญิงขณะทำกิจกรรมและเรียนรู้อย่างเหมาะสม (พ
2.1 .4/2)
มาตรฐาน 3.1
ควบคุมตนเอง ใช้ทักษะการเคลื่อนไหว ในลักษณะผสมผสาน                 (พ 3.1 .4/1)
มาตรฐาน 1.1
- สร้างสรรค์ชิ้นงานและสามารถอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและเย็นที่มีผลต่ออารมณ์ ผ่านการวาดภาพตกแต่ง              (ศ 1.1 .4/2)
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้ผลงาน วัสดุและอุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี (ศ 1.1 .4/5)
มาตรฐาน 3.1
- ใช้ภาษาท่าและศัพท์ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว                   (ศ 3.1 .4/2)
- แสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆ ตามความคิดของตน (ศ 3.1 .4/3)
- แสดงนาฏศิลป์หรือการละครเป็นคู่ เป็นหมู่
(ศ 3.1 .4/4)
- เล่าสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดง โดยเน้นจุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร (ศ 3.1 .4/5)

มาตรฐาน 1.1
- มีทักษะในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนและอธิบายเหตุผลในการทำงานได้ (ง 1.1 .4/1/2)
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น     (ง 1.1 .4/3)
- ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด (ง
1.1 .4/4)