เป้าหมาย (Understanding Goal):เข้าใจความหมายความสำศัญของเวลา รวมทั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมองเห็นความสัมพันธ์ในด้านต่างๆของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเคารพวิถีและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างศานติ


Week7

เป้าหมายรายสัปดาห์:เข้าใจและสามารถวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในอดีต- ปัจจุบันและนำเสนอในรูปแบบ  Time Line ให้ผู้อื่นรับทราบได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
7
23-26..
2559
โจทย์ : เศรษฐกิจ
Key  Question
ทำไมต้องมีการค้าขาย?
เครื่องมือคิด
Round Robin แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหรียญ  ธนบัตรต่างประเทศที่ครูนำมาให้ดู
Brainstorms ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเล่าข่าวเงินปลอม(ผลกระทบ  สาเหตุ  วิธีการแก้ไขปัญหา)
Show and Share นำเสนอ Time Line เศรษฐกิจไทยในอดีต- ปัจจุบัน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อินเตอร์เน็ต
- เหรียญ  ธนบัตรต่างประเทศ
- ข่าว
- บทความ
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ชง
- ครูเล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับค่าเงินในประเทศลาวให้นักเรียนฟัง
- ครูนำเหรียญ  ธนบัตรต่างประเทศมาให้นักเรียนดู
เชื่อม
- ครูและนักเรียนวิเคราะห์และพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเหรียญ  ธนบัตรต่างประเทศที่ครูนำมาให้ดู
ชง
- ครูเล่าเรื่องข่าวเงินปลอมมาเล่าให้นักเรียนฟัง
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และพูดคุยแลกเปลี่ยน(ผลกระทบ  สาเหตุ  วิธีการแก้ไขปัญหา)
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ทำไมต้องมีการค้าขาย
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์พูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในอดีต- ปัจจุบัน
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเศรษฐกิจไทยในอดีต- ปัจจุบันในรูปแบบ  Time Line
วันศุกร์ 3 ชั่วโมง
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเศรษฐกิจไทยในอดีต- ปัจจุบันในรูปแบบ  Time Line
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
ใช้
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ      ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
- สมุดบันทึกความรู้สึก

ภาระงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์พูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหรียญ  ธนบัตรต่างประเทศ
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์พูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในอดีต- ปัจจุบัน

ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกความรู้สึก
- Time Line  วิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจไทยในอดีต- ปัจจุบัน
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 7
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในอดีต- ปัจจุบันและนำเสนอในรูปแบบ  Time Line ให้ผู้อื่นรับทราบได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลจากการเรื่องเล่า ข่าว  บทความและสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำการ Time Line เศรษฐกิจไทยในอดีต- ปัจจุบันได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    
ภาพชิ้นงาน
       ภาพกิจกรรม      
              

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป.4 ได้เรียนรู้เศรษฐกิจไทยในอดีต- ปัจจุบัน โดยครุหนันเล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับค่าเงินในประเทศลาวให้นักเรียนฟังหลังจากที่ฟังจบครูและนักเรียนพูดคุยวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับค่าเงินหลังจากนั้นครูเปิดคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการทำเงินปลอมในสหรัฐอเมริกาหลังจากดูจบครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และพูดคุยแลกเปลี่ยน(ผลกระทบ สาเหตุ วิธีการแก้ไขปัญหา) ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร ได้เรียนรู้อะไร และจะนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร พี่ป.4: ในประเทศต่างๆบุคคลที่อยู่ในธนบัตรต้องเป็นบุคคลสำศัญของประเทศนั้นๆค่ะ พี่สุเอก:แม่ผมเล่าให้ฟังว่าเงินดอลลาร์มีค่ามากที่สุดครับ พี่ธาม:ผมเคยเอาเงินดอลลาร์ไปแลกครับครู 1 ดอลลาร์มีค่าเท่ากับ 35 บาทไทยครับ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อทำไมเงินดอลลาร์มีค่ามากกว่าเงินในประเทศไทย พี่อั้ม:หนูคิดว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศใหญ่และมีอำนาจเยอะมีความน่าเชื่อถือมั่นคงค่าเงินจึงมีค่ามากค่ะครู หลังจากจบการสนทนาครุตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อทำไมต้องมีการค้าขาย? พี่ป.4 ให้เหตุผลว่าการค้าขายเพราะอยากให้ประเทศร่ำรวยค่ะเพราะถ้าประเทศนั้นๆค้าขายได้มากเศรษฐกิจก็จะดี ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อแล้วในสมัยอดีตเส้นทางการค้าขายเป็นอย่างไรแล้วเขาใช้อะไรในการแลกเปลี่ยนกัน พี่ซอในสมัยก่อนอาจจะไม่ใช้เงินค่ะครูน่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันมากว่า ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อแล้วทำไมสมัยนี้ใช้เงินเป็นตัวกลางในการแลกของ พี่บาส: ผมคิดว่ามนสมัยก่อนน่าจะอุดมสมบูรณ์เลยเอาสิ่งของแต่ละอย่างแลกกันได้แต่ในปัจจุบันของแต่ละอย่าหายากและราคาไม่เท่ากันจึงทำเงินขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนกันครับ หลังจากที่จบการสนทนาครูให้พี่ๆป.4 แต่ละกลุ่มสืบค้นเส้นทางเศรษฐกิจและการผลิตเงินขึ้นมาแต่ละยุคสมัยของประเทศไทยและนำมาพูดคุยวิเคราะห์แลกเปลี่ยนพร้อมกับนำเสนอในรูปแบบ Time line เส้นทางเศรษฐกิจไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

    ตอบลบ