เป้าหมาย (Understanding Goal):เข้าใจความหมายความสำศัญของเวลา รวมทั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมองเห็นความสัมพันธ์ในด้านต่างๆของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเคารพวิถีและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างศานติ


week10


เป้าหมายรายสัปดาห์: สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
10
14-18
มี..
2559
โจทย์ : นำเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้
Key  Question
นักเรียนจะนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้Who am I เราคือใครให้ผู้อื่นเรียนรู้ร่วมได้อย่างไร
- นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วและอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ใน Quarter นี้
เครื่องมือคิด
Round Robin แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter นี้
Brainstorms ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้
Show and Share นำเสนอสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้Who am I เราคือใคร
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศในห้องเรียน
จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการนักเรียนจะนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้Who am I เราคือใครให้ผู้อื่นเรียนรู้ร่วมได้อย่างไร
เชื่อม
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
ใช้
นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ชง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการนักเรียนจะนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้Who am I เราคือใครให้ผู้อื่นเรียนรู้ร่วมได้อย่างไร
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน หน่วยการเรียนรู้ใน Quarter นี้
ใช้
ครูและนักเรียนออกแบบวางแผนนำเสนอองค์ความรู้ผ่านการนำเสนองาน การเล่นละคร เพลงฉ่อย ฯลฯ
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ใช้
ครูและนักเรียนซ้อมนำเสนอองค์ความรู้ผ่านการนำเสนองาน การเล่นละคร เพลงฉ่อย ฯลฯ
วันศุกร์ 3 ชั่วโมง
ใช้
นักเรียนนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter นี้ผ่านการนำเสนองาน การเล่นละคร เพลงฉ่อย ฯลฯให้ครูและเพื่อนๆได้รับชม
ชง
ครูถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วและอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ใน Quarter นี้
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว  สิ่งที่ควรพัฒนาปรับปรุง
ใช้
นักเรียนแต่ละคนเขียนประเมินตนเอง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
ใช้
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ      ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter นี้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
- การวางแผนการแสดงละคร/ร้องเพลง
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกความรู้สึก
- แสดงละคร/ร้องเพลง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 10
ความรู้ :
สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนการแสดงละครจากบทความความเชื่อของคนโบราณเกี่ยวข้องกับวิถีการใช้ชีวิตได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาพชิ้นงาน    

      
     ภาพกิจกรรม             
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.4 ได้เรียนนำเสนอสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้Who am I เราคือใคร ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้Who am I เราคือใครให้ผู้อื่นเรียนรู้ร่วมได้อย่างไร? พี่ๆป.4 แต่ละคนช่วยกับระดมความคิดเกี่ยวกับการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้Who am I เราคือใครในรูปแบบบทเพลงและกลอน พี่ๆป.4 แต่ละคนออกแบบวางแผนและซ้อมการแสดงหลังจากที่ซ้อมการแสดงเสร็จครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม พี่บาส:เราต้องพูดเสียงดังฟังชัดครับครู พี่เบียร์:เราต้องกล้าแสดงออกและไม่อาย พี่น้ำอ้อย:เราต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาค่ะ หลังจากจบการสนทนาครูให้พี่ๆเตรียมอุปกรณ์มาเพื่อใช้ในการแสดง ในวันศุกร์พี่ป.4 แต่ละคนนำเสนอหน่วยการเรียนรู้ Who am I เราคือใคร ผ่านการร้องเพลงและบทกรองให้พี่ๆน้องๆคุณครูและผู้ปดครองได้รับชมรับฟังหลังจากจบการแสดงครูและพี่ๆป.4 นั่งเป็นพี่วงกลมพูดคุยเกี่ยวการแสดง ครูชื่นชมทุกความตั้งใจของพี่ป.4 ทุกคน จากนั้นพี่ๆทุกคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ