เป้าหมาย (Understanding Goal):เข้าใจความหมายความสำศัญของเวลา รวมทั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมองเห็นความสัมพันธ์ในด้านต่างๆของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเคารพวิถีและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างศานติ


Week2

เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนเข้าใจและสามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้และเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
2
18-22
..
2559
โจทย์ :กระบวนการวางแผนการเรียนรู้
คำถาม :
นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ในQuarter นี้ได้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้ ?
เครื่องมือคิด  
Round Robin:
การทำปฏิทินการเรียนรู้Quarterที่4
Brainstorms:
ระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
Show and Share:
นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์
Think pair share:
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
Black Board Share:
ปฏิทินการเรียนรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
จันทร์ 2 ชั่วโมง
เชื่อม
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน 
- ครูกระตุ้นการคิดจากที่นักเรียนได้ชื่อหน่วยการเรียนรู้แล้วนักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเราคือใคร
 - นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
อังคาร 2 ชั่วโมง
ใช้
- ครูและนักเรียนช่วยกันขมวดสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ ใช้เครื่องมือ Think pair share
- นักเรียนช่วยกันเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ลงในชาร์ตแผ่นใหญ่

พุธ 1 ชั่วโมง
เชื่อม
- ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนเป็น 9 กลุ่ม
ครูและนักเรียนช่วยกันคิดออกแบบและทำปฏิทิน
พฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอปฏิทินของกลุ่ม

ศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูกระตุ้นคำถามในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง และใช้เครื่องมือคิดอะไรบ้าง
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนบันทึกความรู้สึก
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนปฏิทินการเรียนรู้ สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้

ชิ้นงาน
- สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- สมุดบันทึกความรู้สึก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 2
ความรู้ :
นักเรียนเข้าใจและสามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้และเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


        
ภาพชิ้นงาน   
ภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป4 ได้เรียนรุ้เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการเรียนรู้ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ในQuarter นี้ได้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้ ” พี่ๆป4 แต่ละคนช่วยกันเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้/สิ่งที่รู้แล้ว โดยใช้เครื่องมือคิด Think Pair Share แล้วช่วยกันขมวดหัวข้อในการออกแบบปฎิทินการเรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่มกันออกแบบปฎิทินการเรียนรู้และนำเสนอปฎิทินการเรียนรู้ผ่านเครื่องมิอคิด Show and Share หลังจากที่นำเสนอปฎิทินการเรียนรู้เสร็จพี่ป4 ช่วยกันตกแต่งปฎิทินการเรียนรู้ หลังจากนั้นครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้ นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ