เป้าหมาย (Understanding Goal):เข้าใจความหมายความสำศัญของเวลา รวมทั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมองเห็นความสัมพันธ์ในด้านต่างๆของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเคารพวิถีและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างศานติ


Week1เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถอธิบายให้เหตุผลที่ตรงกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
1
11-15
ม..
2559


โจทย์ :เรื่องที่อยากเรียนรู้
คำถาม :
นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter  นี้   เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เครื่องมือคิด
Round Robin:
ร่วมแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ได้ดูหรือฟัง
Card and Chart:
หัวข้อที่อยากเรียนรู้
Think pair share:
ชื่อหน่วย
Brainstorms:
ระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
Mind Mapping:
สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ ประเทศไทยในอดีต
- แผนที่ประเทศไทยในอดีตและในปัจจุบัน
- เอกสารวิเคราะห์เชื้อชาติ
จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูเปิดคลิปวีดีโอเรื่อง ประเทศไทยในอดีตเชื่อม
- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเทศไทยในอดีต
ชง
ครูนำแผนที่ประเทศไทยในอดีตและในปัจจุบัน
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนวิเคราะห์เกี่ยวกับแผนที่ประเทศไทยในอดีตและในปัจจุบัน
อังคาร 2 ชั่วโมง
ชง
ครูให้นักเรียนวิเคราะห์เชื้อชาติของตนเองผ่านหลักเกณฑ์ที่ครูแจกให้ดังนี้
1. หลักเกณฑ์ทางชีววิทยา
2. จากลักษณะทางกาย  ลักษณะทางร่างกาย 
โครงสร้าง  สีผิว  สีผม นัยน์ตา
ผิวกายดำเรียกว่านิกรอยด์
ผิวขาวเรียกว่าคอเคซอยด์
ผิวเหลืองมองโกลอยด์
ผิวคลำเรียกว่าออสตราลอยด์
3.หลักเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์
4. หลักเกณฑ์ทางศิลปะทางวัฒนธรรม
เชื่อม
- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับลักษณะเชื้อชาติ
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนนักเรียนวิเคราะห์เชื้อชาติของตนเอง
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ชง
 ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด”นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter  นี้   เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้
เชื่อม
 นักเรียนแต่ล่ะคนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Quarter นี้
ใช้
นักเรียนเลือกหัวข้อที่อยากเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ Card and Chart
ชง
ครูกระตุ้นคำถามนักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยอย่างไรจึงจะน่าสนใจและเกิดการเรียนรู้
เชื่อม
นักเรียนระดมความคิดร่วมกันเพื่อตั้งชื่อหน่วยเป็นกลุ่มย่อยก่อนโดยใช้เครื่องมือคิดThink pair share
ใช้
- นักเรียนตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- นักเรียนนำเสนอชื่อหน่วยพร้อมเหตุผลและช่วยกันขมวดคำอีกที
พฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ใช้
นักเรียนแต่ละคนช่วยกันตกแต่งป้ายชื่อหน่วยการเรียนรู้

ศุกร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 1
ใช้
- นักเรียนทำ Mind Mapping ก่อนเรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนบันทึกความรู้สึก
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1
ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นจากการดูวีดีโอ
- พูดคุยแลกเปลี่ยนวิเคราะห์เกี่ยวกับแผนที่ประเทศไทยในอดีตและในปัจจุบัน
- ค้นหาข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้
พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
ชิ้นงาน
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
ชื่อหน่วยที่อยากเรียน
- สมุดบันทึกความรู้สึก
- Mind Mapping ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 1
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายให้เหตุผลที่ตรงกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- มีความยืดหยุ่นต่อการเรียนรู้  การทำงานเพื่อให้ได้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- ส่งงานตรงเวลา
- ทำงานจนสำเร็จด้วยความตั้งใจ


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ภาพชิ้นงาน    

     ภาพกิจกรรม     1 ความคิดเห็น:

  1. สวัสดีค่ะใน Quarter4 พี่ๆป.4 ได้เรียนรู้เกี่ยวการสร้างแรงบันดาลใจโดยในชั่วโมงแรกครูนำหนังสือมรดกโลกมาเปิดภาพให้นักเรียนดูหลังจากนั้นครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร ได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไรหลังจากที่ดูเสร็จ ครูเปิดคลิปวีดีโอเรื่องประเทศไทยในอดีตให้นักเรียนดูหลังจากดูเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร ได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนวิเคราะห์สอ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยกัน จากนั้นครูให้นักเรียนดูแผนที่ประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร ได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร? พี่มอญ: แผนที่ประเทศไทยคล้ายๆกับหงอนไก่ พี่โต้งคล้ายๆลิงโหนต้นไม้ พี่น้ำอ้อย พี่อั้ม:คล้ายๆขวาน ในวันต่อมาครูนำเอกสารลักษณะทางเชื้อชาติมาให้นักเรียนได้ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะเชื้อชาติของตัวเองโดยครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม พร้อมนำเสนอลักษณะของเชื้อชาติของแต่ละคนหลังจากที่ศึกษาข้อมูลเสร็จครูและนักเรียนนั่งเป้นวงกลมเพื่อพูดคุยสิ่งที่ได้เรียนรู้ พี่ๆป.4 : ลักษณะทางเชื้อชาติของหนูเป็นมองโกรอยด์เพราะผิวของเรามีผิวขาวเหลืองและมีลักษณะเชื้อชาติรวมประเทศไทยด้วยค่ะ/ครับ หลังจากที่พูดคุยสนทนาวิเคราะห์เแต่ละเชื้อชาติเสร็จครูให้นักเรียนแต่ละคนเขียนแผนผังเชื้อชาติของครอบครัว(การบ้าน)และนำมาพูดคุยสนทนาต่อ ในวันต่อมาครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter นี้ เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น? ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้และนักเรียนเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ Card and Chart พี่ป.4 อยากเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ 20 คน อยากเรียนรู้เรื่องเกมส์ 3 คน อยากเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ 1 คน ซึ่งครูจะนำเรื่องที่นักเรียนอยากเรียนรู้และบูรณาการเข้าด้วยกัน หลังจากนั้นนักเรียนแต่ละคนตั้งชื่อหน่วมยการเรียนรู้ได้ชื่อ Who am i เราคือใคร? พี่ป.4 ให้เหตุผลว่าเราคือใครเรามาจากไหนเรามีเชื้อชาติ มาจากไหน เราจะได้เรียนรู้ที่มาของตัวเราเองค่ะ/ครับ

    ตอบลบ