เป้าหมาย (Understanding Goal):เข้าใจความหมายความสำศัญของเวลา รวมทั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมองเห็นความสัมพันธ์ในด้านต่างๆของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเคารพวิถีและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างศานติ


week5

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถอธิบายระบบการเมืองการปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
5
8-12
..
2559
โจทย์ : การเมืองปกครอง(อดีต,ปัจจุบัน)
Key  Question
การปกครองตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Round Robin แสดงความคิดเห็นเกี่ยวระบบการเมืองการปกครองผ่านการดูคลิปเรื่องของกฎหมาย ต่างประเทศ
Brainstorms ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างศานติ
Show and Share นำเสนอบทความสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับทำอย่างไรเราถึงจะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อินเตอร์เน็ต
- คลิปเรื่องของกฎหมาย ต่างประเทศ
จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
ครูเล่าเรื่องระบบการเมืองการปกครองผ่านการดูคลิปเรื่องของกฎหมาย ต่างประเทศให้นักเรียนดู
เชื่อม
ครูและนักเรียนวิเคราะห์พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองผ่านการดูคลิปเรื่องของกฎหมาย ต่างประเทศ

วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด การปกครองตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์เกี่ยวระบบการปกครองในสัมยอดีตและปัจจุบันของประเทศไทย
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับระบบการปกครองในสมัยอดีต(เพิ่มเติม)
วันศุกร์ 3 ชั่วโมง
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมุลระบบการปกครองในรูปแบบนิทานช่องพร้อมแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับระบบการปกครอง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
ใช้
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ      ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
- สมุดบันทึกความรู้สึก
ภาระงาน
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกฎหมาย และการเมืองการปกครองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกความรู้สึก
- นิทานช่องระบบการเมืองการปกครองในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายระบบการเมืองการปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลจากการดูคลิปวีดีโอและสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ภาพชิ้นงาน 


 
  
ภาพกิจกรรม                    

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป.4 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองสมัยอดีตและปัจจุบันครูเปิดคลิปวีดีโอเกี่ยวกับกฎหมาย การลงโทษของประเทศไทยในอดีตหลังจากที่ดูเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไร เห็นอะไรและจะนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร พี่ป.4: การลงโทษในสมัยก่อนมีการประหารเลยหรอครูทำไมไม่ลดหย่อนแต่ในปัจจุบันทำไมไม่ค่อยมีมีการประหาร ครูเลยตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อ พี่ๆป.4 :หนูคิดว่าในสมัยปัจจุบันเขาคิดว่าคนที่เคยทำความผิดน่าจะกลับตัวเป็นคนดีได้ค่ะครูเขาเลยมีการลดหย่อนโทษให้ค่ะหลังจากนั้นครูเล่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมือง 6 ตุลาและ 14 ตุลา ให้นักเรียนฟัง หลังจากที่ดูเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการฟัง เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร และจะนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร พีน้ำอ้อย:กว่าจะได้การปกครองระบบประชาธิปไตยต้องมีคนตายเยอะขนาดนี้เลยหรอครูทำไมไม่พูดกันดีๆค่ะ พี่ธาม:แล้วทำไมเขาถึงเรียกร้องระบบประชาธิปไตยครับ หลังจากที่พูดคุยแลกเปลี่ยนสนทนาเสร็จ ครูให้นักเรียนจับฉลากสืบค้นหาข้อมูลหัวข้อการเมือการปกครองสมัยอดีตและสมัยปัจจุบันหลังจากที่แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเสร็จนักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์พูดคุยแลกเปลี่ยนสนทนากัน พี่อั้ม:การเมืองการปกครองในสมัยปัจจุบันอยู่ในระบบประชาธิปไตยค่ะครูซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขและมีหน่วยงานบริหารประเทศและมีศาลตุลาการเพื่อไตร่สวนสอบสวนค่ะ แต่มีอยู่ข้อ 1 ที่ว่าห้ามไม่ให้ใครละเมิดสิทธ์พระมหากษัตริย์ค่ะ กลุ่มพี่หอม: กลุ่มหนูได้ระบบการเมืองการปกครองในอดีตค่ะตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมีการแบ่งออกเป็น 3 ตอนค่ะได้แก่ตอนต้น ตอนกลาง ตอนปลายค่ะ กลุ่มพี่วิว:กลุ่มหนูได้เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองค่ะเหตุการณ์วันที่ 6 และ 14 ตุลาค่ะ กลุ่มนักศึกษาและประชาชนร่วมตัวกันประท้วงเพื่อให้ได้มาซึ่งการปกครองแบบระบบประชาธิปไตยโดยมีกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญค่ะครู หลังจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์พูดคุยข้อมูลที่นักเรียนได้สืบค้นมาพี่ๆป.4 แต่ละคนตั้งใจพูดคุยแลกเปลี่ยนหลังจากที่พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเสร็จนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความเข้าใจในรูปแบบนิทานช่อง ในวันต่อมาครูละนักเรียนนั่งเป็นกลมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์และบันทึกความรู้สึกในสัปดาห์ที่ 5 ค่ะ

    ตอบลบ