เป้าหมาย (Understanding Goal):เข้าใจความหมายความสำศัญของเวลา รวมทั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมองเห็นความสัมพันธ์ในด้านต่างๆของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเคารพวิถีและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างศานติ


Week4

เป้าหมายรายสัปดาห์:เข้าใจและสามารถอธิบายเรื่องราวจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้ผู้อื่นรับทราบได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
4
1-5
ก.พ.
2559

*** วันศุกร์ ที่ 5 ก.พ. 59 กิจกรรมเดินทางไกล
โจทย์ : คนไทยมาจากไหน
Key  Question
คนไทยมาจากไหน?
เครื่องมือคิด
Round Robin แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณ
Brainstorms ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคนไทยมาจากไหน
Show and Share นำเสนออาณาจักรโบราณในรูปแบบ Time Line 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อินเตอร์เน็ต
จันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง
- ครูเล่าเรื่องอาณาจักโบราณให้นักเรียนฟัง
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณ
ชง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดคนไทยมาจากไหน
เชื่อม
ครูและนักเรียนวิเคราะห์พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคนไทยมาจากไหน

วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ชง
- ครูแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่มให้นักเรียนจับฉลากเพื่อสืบค้นข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ดังนี้
1. หลักฐานที่เป็นลายลักอักษร แผ่นหิน ใบลาน  ศิลาจารึก
2. หลักฐานทางพงศาวดาร โบสถ์  วิหาร  ห้องจดหมายเหตุ
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์เกี่ยวข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอในรูปแบบ  Time Line 
วันศุกร์ 3 ชั่วโมง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
ใช้
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามเครื่องมือที่ต้องการ      ( Mind Mapping, เขียนบรรยาย,นิทาน,การ์ตูนช่องฯลฯ)
ภาระงาน
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์พูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกความรู้สึก
-  Time Line  สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับคนไทยมาจากไหน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเรื่องราวจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้ผู้อื่นรับทราบได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
- มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์     
ภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป.4 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรโบราณผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่อจากสัปดาห์ที่ 3 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลต่อจากสัปดาห์ที่ 3 พี่มิกซ์:หนูรู้ว่าพระยาลิไทเป็นหลานของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชค่ะครูและภาษาที่ใช้จารึกเป็นภาษาขอม ภาบาลีสันสฤตเอามาดัดแปลงเป็นภาษาไทยค่ะข้อความที่บันทึกในหลักศิลาจารึกมา 3 ตอนตอนที่ 1 บอกเล่าเรื่องราวประวัติของพ่อขุนรามคำแหง ตอนที่ 2 บอกเล่าเรื่องราวเหมือนกันค่ะแต่ไม่มีคำว่ากู ตอนที่ 3 บอกเล่าเรื่องราวสรรเสริญและเรื่องราวมที่เกิดในกรุงสุโขทัยค่ะ พี่น้ำอ้อย: อาณาจักศรีวิชัยเกิดการเสื่อมเพราะภัยธรรมชาติค่ะที่แรกหนูคิดว่าเกิดการสู้รบกัน พี่อั้ม:อาณาจักรทราวดีและอาณาจักรละโว้เกิดขึ้นพร้อมๆกันค่ะ หลังจากพูดคุยสนทนาเสร็จครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบ Time line หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มตัวเองพี่ๆแต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบ Time line และนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รับฟัง และในวันศุกร์พี่ๆมีกิจกรรมเดินทางไกลค่ะหลังจากที่กลับมาจากเดินทางไกลครูและพี่ๆนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเดินทางไกลเดินออกจากความคิด พี่ๆแต่ละกลุ่มเล่าประสบการณ์ดีๆจากการเดินทางไกลให้ครูและเพื่อนๆพี่ๆได้รีบฟัง

    ตอบลบ